مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Premium Hosting - 750 MB Storage

30,000 MB Transfer

Unlimited E-mail accounts and Forwarders

Unlimited FTP accounts & MySql Databases

Perl/PHP/Zend/Ioncube/Mod_Rewrite read

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.228.78) وارد شده است.